حس سنگینی و سرباری خیلی بده:/
خیلی ‎- خانوم میم
:( ‎- آیــــه!