حس سنگینی و سرباری خیلی بده:/
خیلی ‎· خانوم میم
:( ‎· آیــــه!