خونه ی بابام اینا زیادی نظم داره. من نمی تونم:دی
آخ آخ، دیگه وقتی تو نمی تونی ببین ما باشیم چی میشه :)) ‎- آیــــه!
نظامی بودن؟ ‎- آمیرزو