بر جام
:))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
هسته اش هم زیر جامه :))) ‎- دودوزه
همه جارو روشن میکنه اصلا :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
این بیشتر درجام بنظر میرسه :)) ‎- greendove