منم به نوبه خودم سلام عرض میکنم:دی دیگه وقتی با فرفر هم حس نوستاژیک به آدم دست میده یعنی جدی پیر شدیم