گاهی لحظه های سکوت پرهیاهو ترین دقایق زندگانی هستند....