گيرم نواي شادمانه سازت ، يا شكرخند لبهاي كوچكت را باور كردم ... !!! با بغض پنهان نگاهت چه كنم ؟؟؟