بهبه این جا با توییتر فرق زیادی نداره ولی هنوز به پای توییتر نمیزسه