اگر لرستان بود مثل برق و باد مطلب کپی و منتشر میکردند!!! امان از تبعیض !!#اصفهان
embarrassed to be human :((( ‎- Jasmine