اگر لرستان بود مثل برق و باد مطلب کپی و منتشر میکردند!!! امان از تبعیض !!#اصفهان
950202_kolahgazi-3.jpg
embarrassed to be human :((( ‎· Jasmine