ریشیر نداره اینجا؟ پس چجوری از منفی سی دزدیدم؟ :دی
mokum-thumb-70454762fe76acddbd10edee25445c8c8388eb3e.gif
:)) ‎· منفی سی