ریشیر نداره اینجا؟ پس چجوری از منفی سی دزدیدم؟ :دی
:)) ‎- منفی سی