می گویند با یک گل بهار نمی شود آنها لبخند تو را ندیده اند ... بین خودمان باشد کسی نمی داند بهار هر روز روی دیوار این اتاق در قاب عکس تو تحویل می شود ... #آزاده_پیرای