پاپ داره مخ روحانی رو میزنه که بیا لباس سفید بپوش بهت میادا :دی
photo_2016-01-26_21-30-27.jpgphoto_2016-01-26_21-30-38.jpg