پاپ داره مخ روحانی رو میزنه که بیا لباس سفید بپوش بهت میادا :دی