خواب ظن چپه نه خوابه زن
آره اشتباه رایجه ‎- نآمیرآツ