ملت دارن پرواز میکنن رسما وما هنوز به آرمانهای خودمون وفاداریم ::دی
photo_2016-01-24_13-43-52.jpg
گولمون نزن بزار با آرمانامون خوش باشیم باووو.یه خط درمیون آتیش میگیرن اینا که! ‎- نآمیرآツ
@mohamad: عه ؟ چه خوب ک گفتی آخه خیلی زور داشت این مایه دارا اینجوری حال کنن :دی ‎- آمیرزو