انگار بچه ها چند وقت همدیگرو ندیده بودن دارن دید و بازدید میکنند