یه کم هنوز غریبه است تا بشه مثل قدیم دوباره انتخابات میشه , کلا از ببین میره :)))
:))))))))) ‎· خانم عکاس