راستی شما ها شکل ظاهری موکوم تغییر دادید ؟؟؟ اگه اره چیکارش کردید ؟؟