انقدر بیرون سرده که ادم جرات نمیکنه با بیرون کار داشته باشه