کاشکی با هوا هم میشد مذاکره کرد , آخه خوب نیست انقدر سرد باشه , یه کم رابطه مون باس با هوا گرم تر باشه