طرف چقدر قشنگ گفت :معمولا آدم های که باهاشون میخندی رو بیاد نمیاری ولی کسانیکه باهاشون گریه کردی رو هیچ وقت فراموش نمیکنی