بارون که میاد من خسته میشم، انگار همشو روی من میباره، هعی میخوام استراحت کنم و لذت ببرم