من از فرفر شکست عشقی خوردم توقع نداشته باشین زود :))اعتماد کنم