آقا اول صبح نم نم بارون بود, چتریام خیس شدن فر شدن :))))))))
:))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@azadehgh65: @saeedgreen زدمشون کنار , خیلی تابلو زشت شدن :)))) ‎· Afarin
@saeedgreen: فوتو بی فوتو :)) ‎· Afarin
اوا آفیییییییی ‎· نونی
نونی جییییییییغغغ ‎· Afarin
جیییغ ماچ ‎· نونی