آقا اول صبح نم نم بارون بود, چتریام خیس شدن فر شدن :))))))))
:))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@azadehgh65: @saeedgreen زدمشون کنار , خیلی تابلو زشت شدن :)))) ‎- Afarin
@saeedgreen: فوتو بی فوتو :)) ‎- Afarin
اوا آفیییییییی ‎- نونی
نونی جییییییییغغغ ‎- Afarin
جیییغ ماچ ‎- نونی