ساعت 6:30 صبحه, همه چی امن و امانه, باید برم سرکار