ظرفیت پایینه آقا, درینک دوم گیج میزنم دیگه :))))))
اقتصادیه :)) ‎- soshyans
@bahrami: یعنی چی؟؟ ‎- Afarin
یعنی با کمترین آسیب و هزینه، بیشترین استفاده رو میبری ‎- soshyans
@bahrami: من که پولشو نمیدونم :)) ولی ضایعس وقتی همراهت هنوز میخواهد بخوره و تو داری میوفتی زمین :)))) ‎- Afarin
:))))) ‎- soshyans
یه کاری کن! ازین به بعد از همون دور اول هر سری نصف درینکت رو بده به همراه، اینجوری تا چارتا دووم میاری و محتمله که همرامت به چهار نرسه :)) ‎- soshyans
@bahrami: اینجا دخترا همش شات میزنن, خیلی سوسکه درینکمو بدم کسی بخوره :)))))) باید یاد بگیرم :)))) ‎- Afarin