ای بابا, چی بپوشم من امروز آخه, هم باید برم کالج هم سرکار