از نامردیه این آسیاییا همین بس که استاد ما هندیه یعد با همه حرف میزنه, منو رد میکنه,یعنی قشنگ با بغل دستی اینوری و اونوریم حرف میزنه, خیلی نامرده,
بعد از 40 سال زندگی تو آمریکا هنوز لهجه خفن هندی داره, عن ‎· Afarin