Avatar for afarin08

از نامردیه این آسیاییا همین بس که استاد ما هندیه یعد با همه حرف میزنه, منو رد میکنه,یعنی قشنگ با بغل دستی اینوری و اونوریم حرف میزنه, خیلی نامرده,

Comment

بعد از 40 سال زندگی تو آمریکا هنوز لهجه خفن هندی داره, عن

 ‎· Afarin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10