امتحان میوزیکمون اینقد آسون بود که مطمئن بودم 100 میشم, برگه ها رو داد, 30 شدم از 100, شاخ درآوردم, بعد دیدم که دو نوع پرسشنامه بوده, من شماره امتحان رو اشتباه نوشتم , رفتم نشونش دادم, 100 شدم, عن, 30 کجا 100 کجا آخه :|
:))) ‎· hadi
@sharjineshin @hadinik رو اعصابم رفت اول صبح :)) ‎· Afarin