خیییییلی سرررررده ه ه ه جیبیییییغغغغ
یعنی اینقدرررر؟ :)) ‎· ardvisoor
@ardvisoor: باده مریم, سر و صورت و دماغ واسم نمونده :))0 ‎· Afarin
برو برف بازی:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: سعید اگه اینجا برف میومد من فرار میکردم قطعا, خدا رو شکر برف نمیاد اینجا ‎· Afarin
کجا میرفتی؟ :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: ایران مثلا :))) چه میدونم :)) ‎· Afarin
همیشه برنامه ریزی کن از قبل، یه هو دیدی برف اومد :))) یادت نیست عربستانم برف اومده بود؟ :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: نخیر برف نمیاد :( ‎· Afarin
منم نمیگم میاد، میگم برا روز مبادا برنامه داشته باش، مثلا مرزو رد کن برو مکزیک، سینیوریتا شو:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: اینجا به پا مکزیکه, کجا برم دیگه :)))))) واقعی ‎· Afarin