یه روزم که صبح میتونم بخوابم, با صدای پرنده و ماشین بیدار میشم :/