یکی زنگ زد که بیاد خونمون, مردم بیکارن واقعا , آخه کی 9 صبح روز یکشنبه میاد مهمونی
اى واى :( ‎· بــــــــــاران!