وات د هک, خواب دیدم دندونام افتادن, شت :(
چنانچه تعبیر خواب را معتبر بدونید تعبیر خوبی نداره و از دست دادن یا اتفاق ناگوار برای اطرافیانه گمانم... میگن صدقه دادن جواب داده ‎- zYa-Bushehr
@zya: خدا به خیر بگذرونه :( ‎- Afarin
به دلت بد راه نده آفرین جان ‎- Sanach
حتما صدقه بزار افرین.ایشالا که خیره. ‎- zlou
من خیلی از این خواب‌ دیدم. به دلت بد راه نده. معمولا نشانه استرس زیاد و فشار روحیه. در اثر تغییرات تو زندگی هم ممکنه پیش بیاد. از لحاظ روانکاوی بهش نگاه کنی حتی گاهی به معنای شروع جدید و راه جدید هم هست. ‎- Myri∂m
@myriam: هوم , فقط داشتم میخندید وقتی میوفتادن :)) ولی وقتی بیدار شدم و بهش فکر کردم دلم ریخت ‎- Afarin
کامنتا خوبن :))) ‎- mostafa