شکمم صدا میده, کلاس هم ساکته :| :)))))
رژیم داری؟ :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: وقت نشد صبحونه بخورم فقط یه لیوان چایی خوردم :))) ‎· Afarin