دیشب آشپز سر میزمون خیلی باحال بود, الوین رو مجبور کرد با دهن باز بایسته که میگو پرت کنه تو دهنش, حیف که از این قسمت فیلم نگرفتم, پخش بودم رو زمین از خنده:))))