شونه هام انگار آتیش روشونه :|
چه کردی؟ ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen همیشه اینجورین, بعضی روزا بدترن ‎· Afarin
برای چی؟ ‎· SaeedTheGiraffe ?
دوش آب گرم ‎· Mamad
@saeedgreen: من چه میدونم :)) شاید از کار زیاد, خستگی, نیدونم ‎· Afarin
@mirzaie: وسط کالج دوش آب گرمم کجا بود :)) ‎· Afarin
کیسه یخ هم ممکنه جواب بده اگه دم دست داری احیانا که بعید می دونم ‎· ardvisoor