شونه هام انگار آتیش روشونه :|
چه کردی؟ ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen همیشه اینجورین, بعضی روزا بدترن ‎- Afarin
برای چی؟ ‎- SaeedTheGiraffe ?
دوش آب گرم ‎- Mamad
@saeedgreen: من چه میدونم :)) شاید از کار زیاد, خستگی, نیدونم ‎- Afarin
@mirzaie: وسط کالج دوش آب گرمم کجا بود :)) ‎- Afarin
کیسه یخ هم ممکنه جواب بده اگه دم دست داری احیانا که بعید می دونم ‎- ardvisoor