بعضی قیافه ها فیس و افاده توشونه, حتی اگه طرف فیس فیسو هم نباشه :))