آقا واسه این امتحانه هیچ نخوندم بعد نت های پسر کناری رو قبل از امتحان ورق زدم خوندم, من شدم 90 اون شد 70 :|
:| ‎· Myri∂m
بچ. اسمایلی اون پسره ‎· Myri∂m
@myriam: به خدا قیافش هم همین حسو بهم داد که بهم فش داره میده :)) ‎· Afarin
حست درسته :)) ‎· Myri∂m
افرین به پسر کناری ‎· خانوم میم
@myriam: ایتس آلرایت, اگه من بودم توو روش بش فش میدادم, باز خوب اون توو روم چیزی نگفت :)) ‎· Afarin
@saye: :)) ‎· Afarin
@saeedgreen: ریلی؟؟ :)) ‎· Afarin
چرا که نه، نود از صد شدی دیگه بیشتر ازین چی؟ :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: من 100 میخواستمممم :))))) ‎· Afarin
به خودت شیرینی نده پس :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?