آقا واسه این امتحانه هیچ نخوندم بعد نت های پسر کناری رو قبل از امتحان ورق زدم خوندم, من شدم 90 اون شد 70 :|
:| ‎- Myri∂m
بچ. اسمایلی اون پسره ‎- Myri∂m
@myriam: به خدا قیافش هم همین حسو بهم داد که بهم فش داره میده :)) ‎- Afarin
حست درسته :)) ‎- Myri∂m
افرین به پسر کناری ‎- خانوم میم
@myriam: ایتس آلرایت, اگه من بودم توو روش بش فش میدادم, باز خوب اون توو روم چیزی نگفت :)) ‎- Afarin
@saye: :)) ‎- Afarin
@saeedgreen: ریلی؟؟ :)) ‎- Afarin
چرا که نه، نود از صد شدی دیگه بیشتر ازین چی؟ :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: من 100 میخواستمممم :))))) ‎- Afarin
به خودت شیرینی نده پس :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?