هر 5 دقیقه یه بار میگه باورم نمیشه زنده م :(
زخمی که نشده؟ ‎- Mamad
@mirzaie: نه هیچیش نشده, فقط یکم دنده هاش درد میکنن, خودشم از همین خیلی وحشت کرده ‎- Afarin
@afarin08: دکتر رفته ؟ :/ ‎- Mamad
@mirzaie: نه, راضی نمیشه, هی میگه خوبم چیزیم نیست ‎- Afarin
@afarin08: عجبا ! بترسونش ببرش دکتر . خدای نکرده چیز بدی نباشه ... ‎- Mamad