خوابیده بودیم یهو بم گفت موتور گفتم چی؟؟ گفت موتور ماشینت، گفتم چشه؟؟ گفت بخواب :))))))))))))) خیلی خوب بود, بیدار شد اینقدر خندیدم بهشششش
:)))) ‎· Myri∂m