خیلی ناراحتم :(
چی شده؟ ‎- SaeedTheGiraffe ?
چی شدی؟؟ ‎- MaryaM
؟؟ ‎- Myri∂m
گوودوو شدی؟ :| ‎- پریســــا