خیلی ناراحتم :(
چی شده؟ ‎· SaeedTheGiraffe ?
چی شدی؟؟ ‎· MaryaM
؟؟ ‎· Myri∂m
گوودوو شدی؟ :| ‎· پریســــا