ديشب منجرم از ويكتوريا سيكرت زنگ زد كه اگه ميتونم برم امروز رو كار كنم ، معلومه كه ميتونم ، دلم يه ذره شده :دى
نایب الزیاره ی دافا باشی آفی :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: ها سعيد دلم براشون يه ذره شدددده ‎- Afarin