ديشب رفتم بيرون ، گفتم ٩-٩:٣٠ ميام خونه، ساعت ١٠ رسيدم خونه، يك قشقرقى به پا كردن كه انگار ساعت ١٠ روز بعد اومدم خونه، ريدم توو اين تفكرات و فرهنگ اصيل ايرانى
اگه میخواستن اینطوری باشه چرا همینجا نموندن؟ ‎· Myri∂m
@myriam: د بهشون بگو خب، حال آدمو بهم ميزنن با اين رفتارشون، همش در حال گفتن اينن كه باعث سرافكندگيشون ميشيم، آبروشونو ميبريم. اه ‎· Afarin
معنی نداره دختر بعد غروب افتاب بیرون باشه اصن ‎· Hamid6
@hamid6: بيخيال شو حميد ‎· Afarin
والا من هیچ تو سن تو ساعت ده کرفیو نداشتم دیگه. الان تو ایرانش دخترا ماشالا گرگ شدن :)) ‎· Myri∂m
من که مجزا از خانواده کار میکنم و تو یه خونه دیگه زندگی میکنم ده شب با تلفن و ... چک میشم و اگه دیر بیام باید توضیح بدم هنوز :))) درد مشترک ‎· M∂s♥ud
@masoud: واقعا كه :)) ‎· Afarin
@myriam: كشتن منو ديگه ‎· Afarin
از خونه فرار کن:))) ‎· Myri∂m
@myriam: يه روز مجبور باشم اين كارو ميكنم :)) ‎· Afarin
من ی شب قبل ده بیام خونه یا خونه بمونم نرم بیرون میگن باز چ گندی زدی یا چ غلطی کردی تمرگیدی خونه :)))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: آرش حالا كافيه يه روز زود بيام خونه بم ميگن چرا زود اومدم :)) اون موقس كه ميگم اون دوربين كو :)) ‎· Afarin