آقا يه پسره جلوى من بود، بعد تكيه نميداد به صندلى ، چند دفه با خنده به فارسى ميگفتم : دوست عزيز تكيه بده گاز نميگيرم . آخر كنسرت داشت تلفنى حرف ميزد، داداشم گفت اوه اوه اين پسره ايرانيه :))))))))))
:)))) ‎· Myri∂m
:))) ‎· hadi