فردا صبح با دوست جون ميريم سوپرمن بتمن ميبينيم اونم ٣دى
عه ما دیشب رفتیم ‎- Mahtab
@moonlight: خوب بود ‎- Afarin