هيچكس درك نميكنه چقد استرس دارم
کیپ هولدین آن :) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: آى نو بات سامتايمز ايتس سوپر هارد ‎· Afarin
ایف ایت وازنت هارد، عخشم آوریل راجعش اینو نمیخوند:دی https://www.youtube.com/watch?v=_Gcrx2Ab0FM ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: ايتس پرتى گود ‎· Afarin