قرار بود باهم حرف بزنيم ، كه زديم....يكم سنگين بود برام....دلم ميخواست ازش سوال بپرسم كه دلم نيومد با اون حالش