اين پسره كناريم امتحان اپن بوك رو ٣٠ گرفت :| گاد دمن جينيس
:))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: اينقدم داشت غر ميزد :)) ‎· Afarin
@afarin08: خوب این بنده ی خدا بره دنبال کار موفق تر میشه :| ‎· Mamad
@mirzaie: اينجا همه كار ميكنن :)) با مدرك كار بهتر گير ميارن ‎· Afarin