الان اگه بگم اين پسره داره واسه من گيتار ميزنه دروغ نگفتم :)))))
بادا بادا مبارررک باداااا :))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™