الان اگه بگم اين پسره داره واسه من گيتار ميزنه دروغ نگفتم :)))))
بادا بادا مبارررک باداااا :))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™