خيلى ازش ناراحتم. به خاطر همه لحظه هاى خوبى كه با هم داشتيم ميبخشمش. ولى بهش نميگم كه بخشيدمش كه بيشتر درد بكشه. حقشه
:)) دوس دارم اینجوری ‎- bi-del
@bi-del: ميخند؟ :دى ‎- Afarin
آخرش خوب بود دل خنک کن بود ‎- bi-del