خيلى ازش ناراحتم. به خاطر همه لحظه هاى خوبى كه با هم داشتيم ميبخشمش. ولى بهش نميگم كه بخشيدمش كه بيشتر درد بكشه. حقشه
:)) دوس دارم اینجوری ‎· bi-del
@bi-del: ميخند؟ :دى ‎· Afarin
آخرش خوب بود دل خنک کن بود ‎· bi-del