نميتونم خودمو كنترل كنم، خيلى استرس دارم، چمه، من اصن اينجورى نميشدم
برو یه پنج تا ده دقیقه بدو آروم میشی ‎· SaeedTheGiraffe ?
دوچرخه بگیر و دوچرخه سواری کن ‎· Mamad
@mirzaie: دوچرخم كجا بود ‎· Afarin
@saeedgreen: كالجم ‎· Afarin
به دافای کالجی سلام برسون :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@afarin08: کلی گفتم :))) از تجربیات خودم گفتم ‎· Mamad