نميتونم خودمو كنترل كنم، خيلى استرس دارم، چمه، من اصن اينجورى نميشدم
برو یه پنج تا ده دقیقه بدو آروم میشی ‎- SaeedTheGiraffe ?
دوچرخه بگیر و دوچرخه سواری کن ‎- Mamad
@mirzaie: دوچرخم كجا بود ‎- Afarin
@saeedgreen: كالجم ‎- Afarin
به دافای کالجی سلام برسون :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@afarin08: کلی گفتم :))) از تجربیات خودم گفتم ‎- Mamad