رفتم دد پول رو برا دومين بار ديدم، اين دفه بيشتر چسبيد :))